WHAT'S NEW?
Loading...

Pengertian Sajak Basa Sunda

Hi Kawan! Sajak Sunda nyaéta salah sahiji wanda puisi atawa wangun ueran anu teu pati kauger ku patokan wangunan. Ku lantaran kitu, dina mangsa awal gelarna sok disebut sajak bebas,kungsi ogé disebut sanjak. Disebut bébas téh saenyana mah rélatif, nyaéta lamun dibandingkeun jeung puisi-puisi saheulaeunana, utamana upama dibandingkeun jeung

Upama dibandingkeun jeung sisindiran, sajak mah heunteu kudu kauger ku cangkang jeung eusi. Upamana dibandingkeun jeung mantra, sajak mah heunteu kauger ku pilihan kecap anu ngandung kakuatan gaib, atawa digelarkeun (diucapkeun, dipapatkeun) pikeun tujuan-tujuan khusus anu patali jeung kapercayaan.
     Sajak kauger ku diksi jeung wirahma (nu matak heunteu disebut wangun lancaran). Wirahma, ciri utama anu ngabedakeun wangun ugeran jeung wangun lancaran, karasa nonjol dina sajak; bisa jadi lantaran ugeran-ugeran sejenna, saperti nu aya dina pupuh, heunteu dipake.
     Sajak teh dina sastra Sunda mah lain karya sampakan. Bisa jadi mangrupa pangaruh tina sastra Indonesia. Mimiti gelar sabada merdeka. Sajak Sunda munggaran ditulis ku Kis Ws dina taun 1946. 
     Dina mimiti gelarna, sajak teh heunteu jol-jol ditarima ku masarakat Sunda. Beda jeung carita pondok. Ari alesanana, sajak teh lain wangun sastra  pituin urang Sunda. Alesan anu teu bisa ditarima ku akal, sabab dina seuhseuhanana mah guguritan oge anu harita dianggap karya sastra asli urang Sunda, mangrupa pangaruh tina sastra Jawa.
     Dina kamekaranana, tetela sajak teh bisa nyilihkeun guguritan. Kiwari sajak bisa disebut wangun puisi pangpopulerna dina pajemuhan sastra Sunda. Dimuat dina majalah jeung surat kabar Sunda. Ti dinya kakara dibukukeun. Memang umumna buku kumpulan puisi Sunda mah mangrupa kumpulan sajak anu samemehna geus dimuat dina surat kabar atawa majalah.

* Dina maca sajak aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun, nyaeta lafal, intonasi/lentong, jeung cara ngajiwaan eusi sajak. 

* Unsur-unsur sajak teh nyaeta : pikiran (sense), rasa (feeling), gaya (tone), jeung maksud (intention).
1. Pikiran (sense) nyaeta pikiran pangarang nu nyangkaruk dina jiwana, dikedalkeun ngaliwatan karanganana.
2. Rasa (feeling) nyaeta rasa panyajak anu dikedalkeun dina sajakna, bisa rasa waas, bungah, sumanget, ambek, atawa ceuceub.
3. Gaya (tone) nyaeta gaya panyajak anu ditepikeun dina sajakna, bisa humoris, realistis, kritis, romantis atawa mikacinta ka lemah caina.
4. Maksud (intention), sok disebut oge amanat nyaeta maksud anu hayang ditepikeun ku panyajak.

Conto Sajak :
BUDAK SAKTI

Budak leutik bisa ngapung
jangjangna kulit salapis
hiberna di langit peuting
ludeung ngambah jomantara
disadana tingkoréak
karesepna bubuahan
nu amis semu kareueut

Budak leutik bisa ngapung
budak nu kacida sakti
nu kitu naon ngarana?

0 komentar:

Posting Komentar